oldenglishtextmt

'L' letter from Old English Text MT font with a bit tiny design,requested by ma bro @100101101011001_ hope you like it!!#L #oldenglishtextmt #font

'L' letter from Old English Text MT font with a bit tiny design,requested by ma bro @100101101011001_ hope you like it!!#L #oldenglishtextmt #font

#hellofromtheotherside #writting #strange #black #oldenglishtextmt #made_by_ton_phuong_uyen Quá ưa là đẹp !!! Lần đầu viết font chữ này

#hellofromtheotherside #writting #strange #black #oldenglishtextmt #made _by_ton_phuong_uyen Quá ưa là đẹp !!! Lần đầu viết font chữ này